Sådan beskattes binære optioner efter kursgevinstloven

Skatterådet har den 17. december 2013 truffet afgørelse om, hvordan binære optioner skal beskattes efter kursgevinstloven. I afgørelsen, der er offentliggjort den 8. januar 2014, og som er et bindende svar, bekræfter Skatterådet, at gevinster eller tab, som man får på binære optioner, skal behandles efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Gevinster eller tab skal opgøres efter kursgevinstlovens § 33 og skal ske efter lagerprincippet, ligesom gevinster eller tab er kapitalindkomst for ikke-næringsdrivende. Endelig er tab omfattet af kursgevinstlovens § 32 om tabsbegrænsning. I artiklen kommer vi nærmere ind på, hvad Skatterådet udtaler i afgørelsen.

Spørgsmål

 1. Skal gevinst/tab på binære optioner beskattes efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1?
 2. Er tab omfattet af tabsbegrænsningsreglen i kursgevinstlovens § 32?
 3. Skal gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet i kursgevinstlovens § 33?
 4. Skal gevinst/tab indgå i kapitalindkomsten?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Nærmere om Skatterådets afgørelse

Skatterådet blev stillet en række spørgsmål, herunder om gevinster eller tab på binære optioner skal beskattes efter § 29, stk. 1, om reglen om tabsbegrænsning i kursgevinstlovens § 32 finder anvendelse, om lagerprincippet i lovens § 33 findes anvendelse, om endelig om der er tale om kapitalindkomst eller en anden form for indkomst. Alle disse spørgsmål blev svaret bekræftende af Skatterådet.

I afgørelsen er de faktiske forhold, som Skatterådet tager udgangspunkt i, beskrevet af spørgeren. Det oplyser, at køb og salg af binære optioner er et ret nyt påfund. Spørger karakteriserer de binære optioner som noget, der minder ret meget om spil, og at optionsudbyderens fortjeneste mest af alt minder om indtægterne ved casinovirksomhed.

Køb og salg af binære optioner sker i udvalgte aktiver som eksempelvis valutapar, hvor man vælger, om et aktiv vil stige eller falde i pris til et på forhånd fastsat tidspunkt. Når tidspunktet nås, får man gevinst, hvis ens forudsigelse var rigtig, mens man har tabt de placerede midler, hvis ens forudsigelse var forkert. Udbetalingen for en korrekt forudsigelse ligger på mellem 60 % – 85 % af det placerede beløb. Man kan beregne, at man skal gætte korrekt mere end halvdelen af gangene, hvis det skal give fortjeneste, selv om dette dog afhænger af udbyder, aktiver og en række andre forhold. Navnet binære optioner synes derfor mere tilfældigt, end det egentligt er rammende.

I afgørelsen er der indhentet flere passager fra hjemmesiderne fra de forskellige binære optioners brokere. Her beskrives mere overordnet, hvad det går ud på. Selve aftaleindgåelse beskrives, og det beskrives, hvordan man tjener penge på binære optioner ved at være “In the money” eller ITM ved udløbstidspunktet. Er man derimod “Out of the money” har man ikke tjent nogen penge, og det oprindeligt placerede beløb vil være tabt.

Spørger forklarer nærmere, at der er forskelle mellem eksempelvis almindelig aktie- og valutahandel sammenlignet med optionshandel. Ved køb af binære optioner invester man således ikke direkte i det underliggende aktiv, hvorfor kursdannelse ikke påvirkes direkte ved optionshandel. Hvad optioner skal koste afhænger af det kursen på det underliggende aktiv, men løbetid, volatilitet og andre forhold spilles også ind. Optionsbrokerne beregner værdien på forskellig vis ved hjælp af Black-Scholes formlen. Endvidere beskrives tilbagebetalingsprocenten.

Skatterådets bindende svar til spørgeren

Gevinster og tab på binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens § 29

På spørgsmål om, hvorvidt gevinster og tab på binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1, besvarer Skatterådet altså bekræftende, at dette er tilfældet. Skatterådet gennemgår denne bestemmelser og en række alternative bestemmelser. Eksempelvis fastslår Skatterådet, at køb og salg af binære optioner ikke er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om spil. Skatterådet konkluderer, at selvom denne type væddemål om fremtidige aktiekurser, råvarepriser og lignende (som også betegnes finansielt spread betting, contracts of difference (CFD) og lignende) minder om spil, så mener man, at der er tale om finansielle tjenesteydelser, der skal reguleres i lovgivning, der relaterer sig til finanssektoren.

Det betyder i skattemæssig henseende, at gevinster og tab på finansielle kontrakter skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Endvidere fastslås det, at beskatningen sker efter lagerprincippet. Endvidere finder separationsprincippet anvendelse med den konsekvens, at det underliggende aktiv for den binære option ikke har betydning for, hvordan gevinster og tab opgøres for den binære option.

Når der er tale om ikke-næringsdrivende virksomhed, medregnes gevinster og tab til kapitalindkomsten i henhold til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Er der derimod tale om næringsvirksomhed skal gevinster og tab medregnes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 3.

Udgangspunktet er altså, at binære optioner skal beskattes som finansielle kontrakter som købs- og salgsrettigheder, men da begreberne ikke er entydige, vil det i visse tilfælde være nødvendigt at lave en konkret vurdering af den finansielle kontrakt. En finansiel kontrakt, der skal være omfattet af § 29 i kursgevinstloven skal opfylde en række karakteristika. Der skal altid være indgået bindende aftale om afviklingspris eller kurs mellem parterne, ligesom der skal være en vis forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt. Det har dog ikke nogen betydning for det skatteretlig, hvad formålet er, dvs. om en binær option er købt til eksempelvis risikoafdækning, investering eller arbitrage. Du kan læse nærmere om, hvad dette betyder på SKATs hjemmeside, men det må almindeligvis siges at være opfyldt i forbindelse med handel med binære optioner, og derfor svarede Skatterådet også, at gevinster og tab på binære optioner skal beskattes i henhold til kursgevinstlovens § 29.

Finder tabsbegrænsningsreglen i §32 i kursgevinstloven anvendelse

Spørgeren bad også om en bekræftelse på, at kursgevinstlovens § 32 om tabsbegrænsning finder anvendelse.

Personer kan som udgangspunktet få fradrag for tab på binære optioner som et kildeartsbegrænset tab, og det betyder med andre ord, at tab udelukkende kan fradrages i gevinster på binære optioner eller andre finansielle kontrakter. En enkelt undtagelse er dog muligheden for fradrag i gevinst på aktier, og disse regler fremgår af kursgevinstlovens § 32. Inden for spektret finansielle kontrakter er der ingen begrænsninger, hvorfor tab på aktieoptioner kan fradrages i gevinster på valutaoptioner osv. Der er også mulighed for fradrag mellem på den ene side private tab og på den anden side erhvervsmæssige gevinster og omvendt. Der er endvidere mulighed for at overfør et fradrag til en ægtefælles gevinster, i det omfang det måtte være relevant, og der henvises i denne forbindelse til kursgevinstlovens § 32, stk. 3 og 4 og kildeskattelovens § 4. Retten til at modregne tab på binære optioner i aktiegevinster er frivillig, og man kan i stedet overføre tab til senere indkomstår. I de følgende år kan man igen modregne, hvis det er relevant.

Der er en særlig rækkefølge for, hvordan tabet skal modregnes, og Skatterådet har opstillet følgende liste:

 1. Det pågældende års gevinster på binære optioner mv. og skattepligtige nettogevinster på kontrakter indkomstår, der ligger forud herfor tilbage til 2002, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt.
 2. Efterfølgende kan der modregnes i en eventuel ægtefælles nettogevinst på kontrakter i de relevante indkomstår under forudsætning af, at ægteparret lever sammen ved udgangen af indkomståret, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 3. og 4. pkt.
 3. Herudover kan nettogevinst på aktier, der handles på regulerede markeder, fradrages i henhold til kursgevinstlovens § 32, stk. 3, 1. og 2. pkt. Hertil gælder visse yderligere betingelser, som man kan undersøge nærmere i Skatterådets afgørelse.
 4. Ægtefællernes nettogevinster i et indkomstår på aktier med ovennævnte karakteristika, igen under forudsætning af at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af indkomståret, jf. kildeskatlovens § 4 og kursgevinstlovens § 31, stk. 3, 3. og 4. pkt.
 5. Endelig kan binære optionsgevinster, også hos ægtefællen, fradrages, og derefter gevinst på aktier (også gevinst hos ægtefællen) i senere indkomstår, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 4.

Da Skatterådet bekræftede, at tabsbegrænsningsreglen er gældende på dette område også, er der altså en række valgmuligheder for skattesubjekter på dette område, hvorfor det kan være relevant at overveje dette, hvis man står i en situation, hvor man har fået et tab på binære optioner i et indkomstår.

Beskatning sker efter kursgevinstlovens § 33 om lagerprincippet

Spørgeren ønskede det også bekræftet, at gevinster og tab skal opgøres i henhold til kursgevinstlovens § 33 om lagerprincippet.

Udgangspunktet efter kursgevinstloven er, at gevinster og tab på finansielle kontrakter generelt skal opgøres efter et lagerprincip, hvilket fremgår af § 33 i loven. Det er ensbetydende med, at gevinster og tab beskattes løbende ved indkomstårets udgang. Man bliver således beskattede også af urealiserede tab og gevinster, selvom man ikke har solgt og stadig har aktiverne i porteføljen. Men omvendt har lagerprincippet ingen betydning for finansielle kontrakter anskaffet og afviklet i samme indkomstår. Hvis man beskattes af gevinster, som man ikke har realiseret, stiller det krav til ens likviditet.

Det beløb, som man årligt skal beskattes af, er forskellen mellem kontraktens værdi ved udløb af et indkomstår og værdien ved begyndelsen af et indkomstår, og eventuelle omkostninger såsom gebyrer og kurtage kan medregnes i anskaffelses- henholdsvis afståelsessummer.

Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at lagerprincippet finder anvendelse.

Gevinster og tab på binære optioner skal indgå som kapitalindkomst

Endelig ønskede spørger bekræftet, at gevinster og tab skal indgå som kapitalindkomst i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Udgangspunktet på dette område er, at næringsdrivende personer indenfor dette område skal medregne gevinster og tab på fordringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. kursgevinstlovens § 13. Der skal foretages en samlet vurdering af personens investeringer, når man skal afgøre, om der foreligger næringsvirksomhed. Det vil i dette tilfælde også være relevant at kigge på den skattepligtiges handel med aktier.

I den konkrete sag fandt Skatterådet, at spørger ikke er næringsdrivende efter kursgevinstloven, da man kiggede på, at han var uddannet med IT og primært investerede på hobbyniveau. I sådanne tilfælde skal gevinster og tab indgå i kapitalindkomsten, hvilket følger af § 4, stk. 1, litra 2, i personskatteloven. Skatterådet kunne således bekræfte, at gevinster og tab skal indgå som kapitalindkomst i indkomstopgørelsen.

Skatterådet kom i den forbindelse med en yderligere vejledning. I tilfælde, hvor der købes og sælges binære optioner på hos en udenlandsk broker, skal der selvangives som udenlandsk indkomst. Her skal der selvangives gevinst på binære optioner og et potentielt indestående på den udenlandske konto. Afvikles der i udenlandsk valuta, skal der omregnes til danske kroner på de relevante tidspunkter, dvs. både på køb- og udløbstidspunkt. Da periodiseringsperioden sker efter lagerprincippet som ovenfor nævnt, skal der opgøres en værdi for ultimo tidspunktet den 31. december, så ikke-realiserede gevinster og tab kan opgøres.

Top 10 brokerliste

 • Broker
 • Min. indskud
 • Højeste afkast
 • Anmeldelser
 • fxmasterbot logo small
 • $250
 • -
 • FXMasterBot
 • iqoption logo small
 • $10
 • 91%*
 • IQoption
 • highlow logo small
 • $10
 • 90%
 • HighLow
 • binary.com logo small
 • $5
 • 100%
 • Binary.com
 • ayrex lofo 200
 • $5
 • 85%
 • Ayrex
 • etoro logo small
Din kapital kan være i fare