Sådan beskattes binære optioner efter kursgevinstloven

[Denne artikel er opdateret i april 2018, således at den afspejler den danske skattemyndigheds ændrede holdning]

Forespørgsel til SKAT om Bitcoins

En spørger, der i forbindelse med sit arbejde havde oparbejdet en naturlig nysgerrighed og interesse for kryptovaluta, stillede i juni 2017 spørgsmål til SKAT omkring beskatningen af en eventuel gevinst ved salg af Bitcoins og Bitcoin Cash.

Spørgeren var interesseret i et svar, da vedkommende havde en forventning om, at Bitcoins i fremtiden ville blive et udbredt og anerkendt middel til betaling, og spørgeren havde derfor en særlig interesse i at erhverve sig Bitcoins og ligeledes i at afprøve disse i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge.

Køb og salg af Bitcoins

Spørgeren valgte i juni 2017 at købe Bitcoins for cirka 300.000kr. For at finde ud af, om det var muligt at sælge sine Bitcoins igen, valgte spørgeren fire måneder senere at gøre dette. Herved opnåede vedkommende en fortjeneste på cirka 550.000kr ved salg af hele sin beholdning. Denne gevinst valgte spørgeren efter yderligere to uger at geninvestere i Bitcoins.

Ny kryptovaluta – Bitcoin Cash

Fra den 1. august 2017 gav en ændring i Bitcoin-systemet anledning til, at alle, der var indehavere af Bitcoins på daværende tidspunkt, fik en mængde af de såkaldte Bitcoin Cash, svarende til den beholdning af Bitcoins de havde på dette tidspunkt. Spørgeren spurgte derfor også SKAT omkring denne nye type kryptovaluta.

To-delt svar fra SKAT

SKAT valgte at give spørgeren et todelt svar. Årsagen hertil var, at SKAT valgte at se spørgsmålene om henholdsvis Bitcoins og Bitcoin Cash, som to forskellige sager. Overordnet set skal det dog fremhæves, at svaret på de to spørgsmål grundlæggende var det samme. Gevinst ved salg af Bitcoins og Bitcoin Cash ER skattepligtig.

SKAT begrundede dette svar med, at Bitcoins havde fået så meget omtale i  medierne i løbet af 2017, og i perioden op til spørgeren havde købt sine Bitcoins, at vedkommende havde foretaget købet med en forventning om at opnå en fortjeneste.

SKAT lagde også til grund, at da Bitcoins ikke er fysiske penge, og derfor ikke kan placeres i en bankboks eller sammenlignes med malerier eller andre formuegoder, måtte det eneste formål med købet have været at opnå en gevinst.

Havde spørgeren blot villet teste systemet, ville et køb svarende til det mindst mulige beløb på cirka 30kr. have været nok. SKAT lagde altså til grund for svaret, at det ikke var nødvendigt at investere 300.000kr. for at teste Bitcoin-systemet.

Delsalg

Da det ikke er muligt at holde de enkelte Bitcoins adskilt, så de kan identificeres individuelt, er det heller ikke muligt at finde frem til anskaffelsesprisen på de enkelte Bitcoins, som indehaveren vælger at frasælge.

SKAT mener derfor, at anskaffelsesprisen skal anvendes, når der foretages et delsalg, og fortjeneste herefter skal opgøres. Dermed følger SKAT det såkaldte FIFP-princip. Dette gør sig også gældende, selv om man har fordelt sine Bitcoins på flere konti og/eller wallets.

Da Bitcoins og Bitcoin Cash ikke er omfattet af de samme to systemer, men er to forskellige, skal eventuelle gevinster for disse opgøres hver for sig men for begges vedkommende ud fra FIFO-princippet.

Ligningsmæssigt fradrag ved tab

Skulle der i forbindelse med salg af Bitcoins, der er anskaffet med spekulation for øje, opstå et tab, kan dette fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Men da anskaffelsesprisen for Bitcoin Cash er den samme som 0,00kr., vil der aldrig kunne opstå et realiseret tab ved salg af disse, hvorfor de ikke berettiger til et ligningsmæssigt fradrag.

Vurdering

Ud fra det bindende svar, som SKAT har givet spørgeren, opfatter vi det ikke nødvendigvis som om, der er tale om spekulation, hver gang en køber erhverver sig Bitcoins. Svaret giver dog et indtryk af, hvad SKAT vil vægte, når det skal afgøres, om der i forbindelse med køb af Bitcoins er tale om spekulation.

Derfor anser vi det for sandsynligt, at hvis du har anskaffet dig Bitcoins i løbet af eller op til den tid, hvor der var en stor stigning i kursen, vil SKAT betragte det som om, fortjeneste har været en del af hensigten med købet. Derfor vil en eventuel gevinst også blive beskattet.

Skulle det modsatte være tilfælde, skal du nok forvente, at du skal kunne bevise, at der har været tale om et reelt valutakøb. Vi formoder derfor, at hvis begrundelsen for købet er en erhvervsfaglig interesse, så må der udelukkende være tale om ganske små opkøb.

SKATs tidligere tilgang til handlen med Bitcoins

I 2014 var SKATs holdning en anden, idet SKAT ikke mente, at Kursgevinstlovens regler om gevinster og tab kunne finde anvendelse, når der blot var tale om et køb eller et salg af Bitcoins, som blev omregnet på samme måde som almindelig valuta. SKAT begrundede dette i, at man som debitor, ikke var forpligtet til at modtage Bitcoins som betalingsmiddel.

Vi anser det dog som muligt, at dette synspunkt med tiden også kan ændre sig, idet der løbende sker en udvikling indenfor Kryptovaluta og Bitcoins. Et eksempel på en ny udvikling er, at det nu kan lade sig gøre at investere i forhold til prisindekset for Bitcoins, sølv og så videre (for eksempel Bookcoins).  Da disse nye produkter kan anføres som strukturerede, er de omfattet af Kursgevinstloven, og gevinst og tab er derfor henholdsvis skattepligtige og fradragsberettigede.

Virksomheder der handler med Bitcoins

Ifølge SKAT gælder reglerne, vi nævner i denne artikel, kun for privatpersoner. Hvis virksomheder driver for eksempel en Bitcoin-børs eller på anden måde professionelt og systematisk opkøber og sælger Bitcoins, vil de handlende blive anset som værende erhvervsdrivende, hvorfor beskatningsreglerne vil følge reglerne for virksomhedsbeskatning.

Flytning fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark, og du har en beholdning af Bitcoins, som kan betragtes som anskaffet med spekulation for øje, skal du betale skat heraf, på samme måde som hvis du solgte dem. Det betyder, at du bliver beskattet, selv om du reelt ikke sælger dine Bitcoins. Du kan dog få en henstand med skatten, men den er endelig, og vil derfor ikke bortfalde ved tilbagebytning, som det ellers gælder for aktier og andre værdipapirer.

Længe ventet svar fra SKAT

Det bindende svar fra SKAT har længe været ventet, idet mange har ønsket en afklaring på de skattemæssige forhold omkring handlen med Bitcoins. Som privatperson er det nu afklaret, at du bliver beskattet af eventuelle gevinster, når du har købt Bitcoins med spekulation for øje. Dette gælder også, selv om du har en erhvervsfaglig interesse i handlen.

Det kan dog ikke udelukkes, at Bitcoins, som er anskaffet på et langt tidligere tidspunkt, kan slippe for beskatning. Dog skal det understreges, at når disse ikke har været anvendt som betalingsmiddel, kan beskatning ikke helt udelukkes.

Flere oplysninger om skattemæssige konsekvenser af handel med kryptovaluta
Hvis du har yderligere spørgsmål til tab og gevinster på Bitcoins og eventuel anden kryptovaluta, bør du kontakte en revisor eller SKAT.

Skatterådet har den 17. december 2013 truffet afgørelse om, hvordan binære optioner skal beskattes efter kursgevinstloven. I afgørelsen, der er offentliggjort den 8. januar 2014, og som er et bindende svar, bekræfter Skatterådet, at gevinster eller tab, som man får på binære optioner, skal behandles efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Gevinster eller tab skal opgøres efter kursgevinstlovens § 33 og skal ske efter lagerprincippet, ligesom gevinster eller tab er kapitalindkomst for ikke-næringsdrivende. Endelig er tab omfattet af kursgevinstlovens § 32 om tabsbegrænsning. I artiklen kommer vi nærmere ind på, hvad Skatterådet udtaler i afgørelsen.

Spørgsmål

 1. Skal gevinst/tab på binære optioner beskattes efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1?
 2. Er tab omfattet af tabsbegrænsningsreglen i kursgevinstlovens § 32?
 3. Skal gevinst/tab opgøres efter lagerprincippet i kursgevinstlovens § 33?
 4. Skal gevinst/tab indgå i kapitalindkomsten?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Nærmere om Skatterådets afgørelse

Skatterådet blev stillet en række spørgsmål, herunder om gevinster eller tab på binære optioner skal beskattes efter § 29, stk. 1, om reglen om tabsbegrænsning i kursgevinstlovens § 32 finder anvendelse, om lagerprincippet i lovens § 33 findes anvendelse, om endelig om der er tale om kapitalindkomst eller en anden form for indkomst. Alle disse spørgsmål blev svaret bekræftende af Skatterådet.

I afgørelsen er de faktiske forhold, som Skatterådet tager udgangspunkt i, beskrevet af spørgeren. Det oplyser, at køb og salg af binære optioner er et ret nyt påfund. Spørger karakteriserer de binære optioner som noget, der minder ret meget om spil, og at optionsudbyderens fortjeneste mest af alt minder om indtægterne ved casinovirksomhed.

Køb og salg af binære optioner sker i udvalgte aktiver som eksempelvis valutapar, hvor man vælger, om et aktiv vil stige eller falde i pris til et på forhånd fastsat tidspunkt. Når tidspunktet nås, får man gevinst, hvis ens forudsigelse var rigtig, mens man har tabt de placerede midler, hvis ens forudsigelse var forkert. Udbetalingen for en korrekt forudsigelse ligger på mellem 60 % – 85 % af det placerede beløb. Man kan beregne, at man skal gætte korrekt mere end halvdelen af gangene, hvis det skal give fortjeneste, selv om dette dog afhænger af udbyder, aktiver og en række andre forhold. Navnet binære optioner synes derfor mere tilfældigt, end det egentligt er rammende.

I afgørelsen er der indhentet flere passager fra hjemmesiderne fra de forskellige binære optioners brokere. Her beskrives mere overordnet, hvad det går ud på. Selve aftaleindgåelse beskrives, og det beskrives, hvordan man tjener penge på binære optioner ved at være “In the money” eller ITM ved udløbstidspunktet. Er man derimod “Out of the money” har man ikke tjent nogen penge, og det oprindeligt placerede beløb vil være tabt.

Spørger forklarer nærmere, at der er forskelle mellem eksempelvis almindelig aktie- og valutahandel sammenlignet med optionshandel. Ved køb af binære optioner invester man således ikke direkte i det underliggende aktiv, hvorfor kursdannelse ikke påvirkes direkte ved optionshandel. Hvad optioner skal koste afhænger af det kursen på det underliggende aktiv, men løbetid, volatilitet og andre forhold spilles også ind. Optionsbrokerne beregner værdien på forskellig vis ved hjælp af Black-Scholes formlen. Endvidere beskrives tilbagebetalingsprocenten.

Skatterådets bindende svar til spørgeren

Gevinster og tab på binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens § 29

På spørgsmål om, hvorvidt gevinster og tab på binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1, besvarer Skatterådet altså bekræftende, at dette er tilfældet. Skatterådet gennemgår denne bestemmelser og en række alternative bestemmelser. Eksempelvis fastslår Skatterådet, at køb og salg af binære optioner ikke er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om spil. Skatterådet konkluderer, at selvom denne type væddemål om fremtidige aktiekurser, råvarepriser og lignende (som også betegnes finansielt spread betting, contracts of difference (CFD) og lignende) minder om spil, så mener man, at der er tale om finansielle tjenesteydelser, der skal reguleres i lovgivning, der relaterer sig til finanssektoren.

Det betyder i skattemæssig henseende, at gevinster og tab på finansielle kontrakter skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kursgevinstlovens § 29, stk. 1. Endvidere fastslås det, at beskatningen sker efter lagerprincippet. Endvidere finder separationsprincippet anvendelse med den konsekvens, at det underliggende aktiv for den binære option ikke har betydning for, hvordan gevinster og tab opgøres for den binære option.

Når der er tale om ikke-næringsdrivende virksomhed, medregnes gevinster og tab til kapitalindkomsten i henhold til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Er der derimod tale om næringsvirksomhed skal gevinster og tab medregnes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 3.

Udgangspunktet er altså, at binære optioner skal beskattes som finansielle kontrakter som købs- og salgsrettigheder, men da begreberne ikke er entydige, vil det i visse tilfælde være nødvendigt at lave en konkret vurdering af den finansielle kontrakt. En finansiel kontrakt, der skal være omfattet af § 29 i kursgevinstloven skal opfylde en række karakteristika. Der skal altid være indgået bindende aftale om afviklingspris eller kurs mellem parterne, ligesom der skal være en vis forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt. Det har dog ikke nogen betydning for det skatteretlig, hvad formålet er, dvs. om en binær option er købt til eksempelvis risikoafdækning, investering eller arbitrage. Du kan læse nærmere om, hvad dette betyder på SKATs hjemmeside, men det må almindeligvis siges at være opfyldt i forbindelse med handel med binære optioner, og derfor svarede Skatterådet også, at gevinster og tab på binære optioner skal beskattes i henhold til kursgevinstlovens § 29.

Finder tabsbegrænsningsreglen i §32 i kursgevinstloven anvendelse

Spørgeren bad også om en bekræftelse på, at kursgevinstlovens § 32 om tabsbegrænsning finder anvendelse.

Personer kan som udgangspunktet få fradrag for tab på binære optioner som et kildeartsbegrænset tab, og det betyder med andre ord, at tab udelukkende kan fradrages i gevinster på binære optioner eller andre finansielle kontrakter. En enkelt undtagelse er dog muligheden for fradrag i gevinst på aktier, og disse regler fremgår af kursgevinstlovens § 32. Inden for spektret finansielle kontrakter er der ingen begrænsninger, hvorfor tab på aktieoptioner kan fradrages i gevinster på valutaoptioner osv. Der er også mulighed for fradrag mellem på den ene side private tab og på den anden side erhvervsmæssige gevinster og omvendt. Der er endvidere mulighed for at overfør et fradrag til en ægtefælles gevinster, i det omfang det måtte være relevant, og der henvises i denne forbindelse til kursgevinstlovens § 32, stk. 3 og 4 og kildeskattelovens § 4. Retten til at modregne tab på binære optioner i aktiegevinster er frivillig, og man kan i stedet overføre tab til senere indkomstår. I de følgende år kan man igen modregne, hvis det er relevant.

Der er en særlig rækkefølge for, hvordan tabet skal modregnes, og Skatterådet har opstillet følgende liste:

 1. Det pågældende års gevinster på binære optioner mv. og skattepligtige nettogevinster på kontrakter indkomstår, der ligger forud herfor tilbage til 2002, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt.
 2. Efterfølgende kan der modregnes i en eventuel ægtefælles nettogevinst på kontrakter i de relevante indkomstår under forudsætning af, at ægteparret lever sammen ved udgangen af indkomståret, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 3. og 4. pkt.
 3. Herudover kan nettogevinst på aktier, der handles på regulerede markeder, fradrages i henhold til kursgevinstlovens § 32, stk. 3, 1. og 2. pkt. Hertil gælder visse yderligere betingelser, som man kan undersøge nærmere i Skatterådets afgørelse.
 4. Ægtefællernes nettogevinster i et indkomstår på aktier med ovennævnte karakteristika, igen under forudsætning af at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af indkomståret, jf. kildeskatlovens § 4 og kursgevinstlovens § 31, stk. 3, 3. og 4. pkt.
 5. Endelig kan binære optionsgevinster, også hos ægtefællen, fradrages, og derefter gevinst på aktier (også gevinst hos ægtefællen) i senere indkomstår, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 4.

Da Skatterådet bekræftede, at tabsbegrænsningsreglen er gældende på dette område også, er der altså en række valgmuligheder for skattesubjekter på dette område, hvorfor det kan være relevant at overveje dette, hvis man står i en situation, hvor man har fået et tab på binære optioner i et indkomstår.

Beskatning sker efter kursgevinstlovens § 33 om lagerprincippet

Spørgeren ønskede det også bekræftet, at gevinster og tab skal opgøres i henhold til kursgevinstlovens § 33 om lagerprincippet.

Udgangspunktet efter kursgevinstloven er, at gevinster og tab på finansielle kontrakter generelt skal opgøres efter et lagerprincip, hvilket fremgår af § 33 i loven. Det er ensbetydende med, at gevinster og tab beskattes løbende ved indkomstårets udgang. Man bliver således beskattede også af urealiserede tab og gevinster, selvom man ikke har solgt og stadig har aktiverne i porteføljen. Men omvendt har lagerprincippet ingen betydning for finansielle kontrakter anskaffet og afviklet i samme indkomstår. Hvis man beskattes af gevinster, som man ikke har realiseret, stiller det krav til ens likviditet.

Det beløb, som man årligt skal beskattes af, er forskellen mellem kontraktens værdi ved udløb af et indkomstår og værdien ved begyndelsen af et indkomstår, og eventuelle omkostninger såsom gebyrer og kurtage kan medregnes i anskaffelses- henholdsvis afståelsessummer.

Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at lagerprincippet finder anvendelse.

Gevinster og tab på binære optioner skal indgå som kapitalindkomst

Endelig ønskede spørger bekræftet, at gevinster og tab skal indgå som kapitalindkomst i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Udgangspunktet på dette område er, at næringsdrivende personer indenfor dette område skal medregne gevinster og tab på fordringer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. kursgevinstlovens § 13. Der skal foretages en samlet vurdering af personens investeringer, når man skal afgøre, om der foreligger næringsvirksomhed. Det vil i dette tilfælde også være relevant at kigge på den skattepligtiges handel med aktier.

I den konkrete sag fandt Skatterådet, at spørger ikke er næringsdrivende efter kursgevinstloven, da man kiggede på, at han var uddannet med IT og primært investerede på hobbyniveau. I sådanne tilfælde skal gevinster og tab indgå i kapitalindkomsten, hvilket følger af § 4, stk. 1, litra 2, i personskatteloven. Skatterådet kunne således bekræfte, at gevinster og tab skal indgå som kapitalindkomst i indkomstopgørelsen.

Skatterådet kom i den forbindelse med en yderligere vejledning. I tilfælde, hvor der købes og sælges binære optioner på hos en udenlandsk broker, skal der selvangives som udenlandsk indkomst. Her skal der selvangives gevinst på binære optioner og et potentielt indestående på den udenlandske konto. Afvikles der i udenlandsk valuta, skal der omregnes til danske kroner på de relevante tidspunkter, dvs. både på køb- og udløbstidspunkt. Da periodiseringsperioden sker efter lagerprincippet som ovenfor nævnt, skal der opgøres en værdi for ultimo tidspunktet den 31. december, så ikke-realiserede gevinster og tab kan opgøres.

Bitcoin til privatkunder

Der er ingen tvivl om, at konceptet Bitcoins gennem de seneste par år er blevet mere og mere populært, hvilket du som kunde kan drage fordel af: en voksende interesse har nemlig ført til en bedre kurs, hvilket med sandsynlighed også er grunden til, at så mange privatkunder investerer i valutaen. I skrivende stund findes der ikke noget egentlig reglement gældende valutaen bortset fra en direkte udtalelse fra Skat for få år siden, men med den stigende interesse for konceptet, forventer vi, at vi kan se frem til en mere omfattende beskrivelse af hvordan du som privatkunde skal forholde dig.

Til forskel fra andre valutaer, foregår Bitcoins udelukkende elektronisk. Der er med andre ord tale om elektroniske penge, hvilket også er grunden til at Bitcoins bliver omtalt som en krypteret valuta. Derudover bliver systemet ikke administreret at nogen egentlig autoritet som sådan, og er i stedet fuldstændig regulerende på egen vis. Det er nemlig medlemmernes handlinger og køb frem og tilbage der afgør, hvilken kurs der er gældende for den pågældende dag – med andre ord kan man altså sige at selve efterspørgslen spiller en stor rolle.

Da Bitcoins først kom på markedet i Danmark, var valutaen oprindeligt etableret med henblik på at blive en international betalingsløsning over hele verden – dette bidrager blandt andet til at din kurs er den samme uanset hvor du befinder dig i verden, og på denne måde minimerer du altså de overordnede omkostninger som du uden tvivl kan komme ud for når du veksler til fremmed valuta.

Alt om skattelovgivningen og Bitcoins

Som vi også nævnte ovenfor, er valutaen altså blevet etableret med formål til at blive brugt som en international betalingsmetode, hvilket har medført at konceptet stort set er den samme som den almindelige og fysiske valuta du bruger i dagligdagen – den eneste forskel er, at Bitcoins udelukkende er elektroniske penge og at du ikke kan hæve dem i hånden. Af samme grund kan man derfor blive friste til at gå ud fra, at skattereglerne omkring Bitcoins er de samme.

Til trods for at der endnu ikke eksisterer noget egentligt reglement, har Skat dog tidligere udtalt, at man endnu ikke kan betragte Bitcoins som en egentlig officiel valuta i landet. Dette resulterer også i at den elektroniske valuta altså i skrivende stund ikke hører ind under kursgevinstloven og andre regler der er gældende for fremmed valuta.

Derudover skal det også nævnes, at der endnu ikke eksisterer en lovgivning fra Skat og at de ikke har udelukket at anvendelsen af den elektriske valuta kan være så erhvervsmæssigt påvirket, at selve erhvervelsen af valutaen kan indikere et andet formål end brugen som betalingsløsning. Dog har den danske skattemyndighed dog samtidig også udtalt, at de ikke udelukker at selve handlen med Bitcoins kan anvendes på et hobbyplan, hvis der ikke hænder tab i bedriften.

Derfor kan de egentlige reglementer mht. skat og angående Bitcoins for privatpersoner resultere i flere forskellige udfoldelser, hvilket i sidste ende afhænger af, hvordan den egentlige anvendelse af valutaen udvikler sig med tiden samt hvor udbredt Bitcoins bliver som betalingsløsning. Så længe at der ikke eksisterer en klarere og mere omfattende udtalelse fra den danske skattemyndighed, kan vi ikke gøre andet end at tage afsæt i det som indtil videre er blevet offentliggjort.

Den skattemæssige lovgivning

Som udgangspunkt er erhvervelsen af Bitcoins en privat investering, hvilket også er grunden til at eventuelle fortjenester ikke er skattepligtige, og eventuelle tab giver ikke kunden krav på fradrag eller lignende i følge statsskattelovens femte paragraf.

Som situationen ser ud nu, tyder det på at det udelukkende er privatpersoner der er omfattet af dette reglement – altså kun når der er tale om privatkunder som bruger betalingsløsningen til private køb eller investeringer. Dog må det forventes at den danske skattemyndighed før eller siden går ind og kigger på den omfattende udvikling som valutaen oplever, især med henblik på de betydelige fortjenester som flere private kunder har vundet gennem den seneste periode. Det kan derfor heller ikke udelukkes at fortjenester af denne størrelse vil gå hen at blive skattepligtige på et senere tidspunkt, men det kan kun tiden vise.

Bitcoins og den overordnede lovgivning

Lovgivningen når det gælder kursgevinster går som hovedregel ind og beskatter samtlige fortjenester, tab og andre relaterede handlinger på officielle pengeordringer, anden privat eller offentlig gæld samt kontrakter af finansiel natur.

Dog har skat dog til dags dato udtalt, at de ikke mener at Bitcoin-konceptet er udarbejdet på en måde, hvor en kreditor er forpligtet til at acceptere valutaen som betaling. Af samme grund fuldføres der blot en handel med Bitcoins, som udregnet i forhold til priserne på egentlig og officiel valutas

Det er af samme grund, at den danske skattemyndihed ennu ikke har mulighed for at opkræve skat på potentielle fortjenester og de kan samtidig ikke gå ind og foretage en fratrækning af et potentielt tab forårsaget af Bitcoins efter lovgivningen om kursgevinster.

Dette udtalte skat for få år siden, men da Bitcoins stadig er et nyt koncept på markedet og der konstant kommer nye lignende produkter på det finansielle marked, kan det ikke udelukkes at et mere omfattende reglement bliver implementeret i fremtiden.

Det bør dog nævnes at der eksisterer nyere produkter på markedet som yderligere hører ind under kursgevinstloven, da der her er tale om egentlige strukturerede varer, hvorfor det også er muligt at beskatte eventuelle fortjenester.

Bitcoins og næring

Når der tales om næring, menes der en erhvervsrelateret og omfattende omsætning af det gældende aktiv hvor der er henblik på at opnå en form for fortjeneste. Aktivet kan da sælges, og eventuelle tab resulterer i et fradrag.
Dette er dog ifølge skattemyndigheden dog kun muligt i tilfælde af at der for eksempel drives en børs, en virksomhed eller i tilfælde af at der handles Bitcoins på andres vegne. Disse hændelser og bedrifter vil dog kunne betragtes som erhvervsrelaterede, hvilket medfører, at erhvervelsen af Bitcoins kan behandles efter andre gældende og relevante skatteregler inden for området.

Bitcoins og spekulering

Der kan fremlægge en overordnet spekulering i situationer, hvor der er investeret i et aktie med henblik på at opnå eventuelle fortjenester i sidste ende. Ved en vurdering bliver der som hovedregel ofte lagt vægt på en eventuel tidligere praksis, hvor andre fortjenester normalt betragtes som anskaffet hvis der er henblik på spekulation. I skrivende stund eksisterer der endnu ikke en lignende praksis for Bitcoins-konceptet, og af samme grund kan det altså ikke siges med sikkerhed, om en erhvervelse af valutaen skal omfattes spekulation.

Som hovedregel opfattes det, at valutaen endnu primært kan betragtes som et spekulationsaktiv fremfor et egentligt betalingsmiddel. Dette gælder i hvert fald for erhvervelser inden for den seneste periode. Af denne grund kan det derfor også forventes, at eventuelle investeringer på nuværende tidspunkt som ikke kan betegnes som en privat handelsbeholdning, bliver underlagt spekulationsbeskatning.

For privatpersoner vil dette resultere i en beskatning, og et eventuelt fradrag gives kun som et ligningsmæssigt fradrag, og vil derfor være af lavere værdi end selve beskatning.

Statsskattelovens og Bitcoins

Der findes yderligere betragtninger som kunne gå hen at blive relevante, herunder blandt andet beskatning efter bestemmelsen om lotteri som også nævnes i skattemyndighedens lovgivning i paragraf fire. Dette indebærer for eksempel kontrakter på terminspraksis.

Ved at følge dennenotering, sikrer man en beskatning af eventuelle fortjenester, dog uden at der gives fradrag for potentielle tab. Meget tyder på at denne lovgivning kan træde i kraft for Bitcoin-konceptet og det kan derfor ikke udelukkes at der på et tidspunkt vil blive indført en konkret lovgivning.

Afskaffelse af Bitcoins

Hvis man vælger at afskaffe sig en eventuel investering og erhvervelse af Bitcoins, skal der bæres i sinde at en potentiel beskatning ved afskaffelse. Da Bitcoins stadig er et nyt fænomen på det finansielle marked, findes der ikke en egentlig lovgivning relateret til konceptet, og som udgangspunkt skal kildeskattelovens paragraf 10, hvorefter en eventuel afskaffelse vil resultere en beskatning af aktiver, som ved en handel skulle have været beskattet.

Står man og skal flytte fra Danmark og er indehaver af den elektroniske valuta som hører ind under erhvervet af spekulationsøjemed eller næring, skal der derfor også betales skat af denne fortjeneste, som ved en egentlig handel.

Konklusion

Der findes en oprigtig problematik relateret til det skattemæssige koncept når det gælder Bitcoins, og den egentlige lovgivning for privatpersoner bliver baseret på, hvad den politiske og officielle holdning til denne kryptovaluta egentlig er. Samtidig mangles der en konkret udtalelse fra den danske skattemyndighed eller andre relevante myndigheder, som kan gøre det klart, hvordan privatpersoner skal forholde sig.

Indtil andet altså er opgivet, må privatpersoner dog regne med at blive beskattet for eventuelle fortjenester, hvis der er udvist en vis form for aktivitet gennem perioder med prisstigninger. Tiden kan kun vise om privatpersoner vil kunne gøre krav på et eventuelt fradrag for tab, men sandsynligheden for dette må betragtes som minimal, da det kan betragtes som en svær opgave for den danske skat og told at holde styr på transaktionernes omfatning m.m.

Står du med relevante spørgsmål angående enten tab eller fortjenester mht. Bitcoins eller lignende kryptovalutaer, anbefaler vi at du tager kontakt til din revisor eller Skatteafdelingen.

Top 10 brokerliste

 • Broker
 • Min. indskud
 • Højeste afkast
 • Anmeldelser
 • $250
 • -
 • CryptoRobot
 • fxmasterbot logo small
 • $100
 • -
 • FXMasterBot
 • iqoption logo small
 • $10
 • N/A
 • IQoption
 • etoro logo small
 • $200
 • -
Din kapital kan være i fare